IMG_3942

Qorqudşünas alim Kamal Abdullanın 1991-ci ildə Yazıçı (Bakı) nəşriyyatında

çapdan çıxmış “Gizli Dədə Qorqud” kitabında müəllifin “Kitabi-Dədə Qorqud”

dastanının aşkar və gizli qatları, dastandakı obrazların qədim yunan mifik

qəhrəmanları ilə səsləşməsi, mif və yazı haqqında apardığı araşdırmalar yer almışdır.

Kitab müəllifin dostu, faciəli şəkildə vaxtsız vəfat etmiş tənqidçi Aydın Məmmədovun

xatirəsinə ithaf edilib.