IMG_3930

Yazıçı Kamal Abdullanın “Müəllif-əsər-oxucu” kitabında müəllifin

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili, dastanın dilində olan mifoloji

yaddaş, dastan nəsrifinin spesifikası, həmçinin bədii proses,

müəllif-əsər-oxucu problemləri, müasir nəsrin ritmi, gənc Azərbaycan şeiri

ilə bağlı düşüncələri yer almışdır.

Kitab Yazıçı (Bakı) nəşriyyatında 1985-ci ildə çap olunmuşdur.