IMG_3943

Qorqudşünas alim Kamal Abdullanın «Sirr içində dastan və yaxud Gizli Dədə Qorqud – 2»

kitabında müəllifin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə bağlı araşdırmaları, dastan qəhrəmanlarının

qədim yunan mifoloji qəhrəmanları ilə müqayisəli təhlilləri öz əksini tapıb.

Kitab 1999-cu ildə ELM (Bakı) nəşriyyatında çap olunub.

Kitaba yazılan ön sözün müəllifi professor Rəhman Bədəlovdur:

PROF. RƏHMAN BƏDƏLOV ÖN SÖZ