Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (35) * Mətn dilçiliyi (Xüsusi kursun proqramı). Bakı, ADU nəşriyyatı, 1982.
  2. (36) О двух тенденциях в природе предложения // “Семиотика и проблемы коммуникации”, Yerevan, 1982.
  3. (37) Эмический и этический уровни текста в азербайджанском языке // “Вариантность как свойство языковой системы” (Тезисы докладов), Часть I, Moskva, 1982.
  4. (38) О составе членов предложения в азербайджанском языке // Известия АН Азербайджанской ССР, №3, 1982.
  5. (39) Хроникальная заметка о координационном совещании ВАК // “Вопросы языкознания” jurnalı, Moskva, 1982, №4 (A.Alekseyevlə birlikdə)
  6. (40) Рецензия на книгу Ф.Зейналова “Türkologiyanın əsasları” // “Советская тюркология” jurnalı, Bakı, №4, 1982. (N.Xudievlə birlikdə)
  7. (41) Рецензия на книгу Т.Гаджиева “Sabir – qaynaqlar, sələflər” // “Советская тюркология” jurnalı, №6, 1982. (V.Aslanovla birlikdə)
  8. (42) “İnsanlıq naminə” (Nəbi Xəzrinin “Mirzə Şəfi” pyesinə rəy) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 16 iyul 1982.
  9. (43) Sabir haqqında yeni tədqiqat (T.Hacıyevin “Sabir-qaynaqlar, sələflər” kitabına rəy) (V.Aslanovla birlikdə) // “Ulduz” jurnalı, №12, 1982.