IMG_3932

Akademik Kamal Abdullanın “Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri” kitabı

Azərbaycan dilçilik elmində mövcud olan bir sıra problemlərin həlli, xüsusən dilçiliyin

sintaksis bölməsinin predmeti olan cümlə quruluşu, cümlə üzvləri arasındakı münasibət,

sadə və mürəkkəb cümlənin xüsusiyyətləri haqqında dərin dilçilik araşdırmalarını özündə

əks etdirir. Kitabda Azərbaycan dilçilik elmində ilk dəfə olaraq mürəkkəb sintaktik bütövlərdən

bəhs olunur və bu istiqamətdə müəllifin apardığı dərin elmi araşdırmalar kitabda öz əksini tapır.

Kitab Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali məktəblər üçün dərs

vəsaiti kimi təsdiqlənmişdir.

Kitab 1998-ci ildə “Maarif” nəşriyyatında (Bakı) çap olunmuşdur.