Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (20) * Грамматические особенности разговорного языка в художественной литературе. (Рецензия на книгу Г.Багирова) // “Советская тюркология” jurnalı, 1980, №1 (F.Cəlilovla birlikdə).
  2. (21) Xatirələrdən başlanan ömür… (R.Rövşənin «Daş» povesti haqqında) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 22 fevral, 1980.
  3. (22) Nəsrimizin ritmi // “Ulduz” jurnalı, 1980, №6.
  4. (23) Dədə Qorqud şerləri // “Azərbaycan” jurnalı, 1980, №7.
  5. (24) Обоснование синтаксического исследования текста // Доклады АН Азербайджанской ССР, Bakı: 1980, №9.