10518847_10152689442123344_8143579554732127745_o

Akademik Kamal Abdullanın müəllifi olduğu «Mitten yaziya ve ya

gizli Dede Korkut» kitabı isə 2012-ci ildə ÖTÜKEN nəşriyyatı

tərəfindən çap edilib. Oxucu tələbatını nəzərə alaraq kitab 2015-ci ildə

həmin nəşriyyat tərəfindən təkrar nəşr edilib.

Kitabı türkcəyə Dr. Ali Duymaz uyğunlaşdırmışdır.

Kitabda “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanındakı qəhrəmanların taleyi,

dastan mətninin dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq baxımından özəllikləri,

dastan mətnində olan semantik boşluqlar və qədim Yunan mifoloji

qəhrəmanları ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” qəhrəmanlarının tale

oxşarlığından bəhs olunur.