Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

 

  1. (64) * “Azərbaycan ədəbi dilinin lüğət tərkibinin inkişafı” (N.Xudiyevin kitabına rəy) // “Советская тюркология” jurnalı, №2, 1987. (N.Cəfərovla birlikdə)
  2. (65) Об одном критерии определения границ текста в азербайджанском языке // “Советская тюркология” jurnalı, №3, 1987.
  3. (66) Üç saat Brextlə // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 26 iyun, 1987
  4. (67) Publisistika və həyat // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 28 avqust, 1987.