IMG_3890 IMG_3891

Kitabda qorqudşünas Kamal Abdullanın “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı üzərində

ədəbiyyatşünaslıq və mədəniyyətşünaslıq müstəvisində apardığı

müqayisəli təhlillər və araşdırmalar toplanıb.

Kitab Mütərcim (Bakı) nəşriyyatında rus dilində 2006-cı ildə çap edilib.

Kitabla aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar:

Камал Абдулла Тайный Деде Коркут