Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (1) *Parallelizm və kontekstual ellipsis anlayışı haqqında // Azərbaycan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, “Dil və ədəbiyyat” seriyası, Bakı, 1973, №2.
  2. (2) Симметрический параллелизм как форма синтаксического параллелизма // Ученые записки Азербайджанского государственного университета, серия: “Язык и литература”, Bakı, 1973, №6.