Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (11) * Qiymətli tədqiqat əsəri (M. Cavadovanın “Xətainin leksikası” əsərinə rəy) (Z. Budaqovayla birlikdə) // “Bakı” qəzeti, 9 yanvar, 1978.
  2. (12) Minayə Cavadova. “Şah İsmayıl Xətainin leksikası” // “Советская тюркология” jurnalı, №1, 1978, (Z.Budaqovayla birlikdə).
  3. (13) Сложное синтаксическое целое как объект семантико-грамматического анализа // журнал “Советская тюркология”, №5, 1978.
  4. (14) О соединительных звеньях между параллельными компонентами высказывания (на материале огузского памятника “Книга моего деда Коркута”) // Лингвосоциологические исследования, Moskva, 1978.
  5. (15) Öz idealını tapmaq (Albert Lixanovun “Mənim generalım” əsəri barədə) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 30 sentyabr, 1978.