Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (16) * “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili və mifoloji təfəkkür // “Ulduz” jurnalı, 1979, №1.
  2. (17) Предложения тождества в “Книге моего деда Коркуда” // Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка (Тезисы докладов и сообщений), Moskva. 1979.
  3. (18) “Yox” deməyin məsuliyyəti (H.Seyidbəylinin “Çicək” povesti haqqında) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 22 iyun, 1979.
  4. (19) Dəyirmanın içi və çölü (M. Süleymanlının “Dəyirman” povesti haqqında) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 3 avqust, 1979.