Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (25) * Müəllif – əsər – oxucu // “Ulduz” jurnalı, 1981, №3.
  2. (26) Günəşli şerlər (Süleyman Rüstəmin “Mənim günəşim” kitabı haqda) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 3 aprel, 1981.
  3. (27) Становление монопредикативной структуры предложения в азербайджанском языке // “Советская тюркология” jurnalı, Бакы, 1981, №4.
  4. (28) Dil və informasiya // “Elm və həyat” jurnalı, 1981, №5 (N.Xudiyevlə birlikdə).
  5. (29) “Dədə Qorqud” nəsrinin spesifik xüsusiyyətləri // “Azərbaycan” jurnalı, 1981, №6.
  6. (30) Tənqidçinin müdrikliyi (M.Cəfərin “Həmişə bizimlə” kitabına rəy) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 24 iyun, 1981.
  7. (31) Первые шаги (о прозе молодых) // “Литературный Азербайджан” jurnalı, 1981, №7.
  8. (32) Конситуативная обусловленность (необусловленность) в предложениях тождества // Функциональные и конструктивные уровни языковой системы (Материалы республиканской научной конференции), Bakı, 1981.
  9. (33) Об одном логико-композиционном изоморфизме предложения и текста в азербайджанском языке // Тезисы докладов юбилейной конференции молодых ученых, Tbilisi, 1981.
  10. (34) Səhərlər də var (Ə.Misiroğlunun “Gecələr olmayaydı” kitabına rəy) // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 18 sentyabr, 1981.