1. Elmi kitab və monoqrafiyalar

   

  1. (44) * Проблемы синтаксиса простого предложения в азербайджанском языке. Bakı, Elm,1983.

   

  Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

   

  1. (45) Актуальное членение предложения // “Советская тюркология” jurnalı, № 1, 1983.
  2. (46) Azərbaycan mifologiyasının sistemli bərpası yolları // Azərbaycan filologiyası məsələləri, Bakı, 1983.
  3. (47) Взаимоотношение частей сложного предложения // “Советская тюркология” jurnalı, №6, 1983.
  4. (48) Dili incidəndə… // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 1 iyul, 1983.
  5. (49) Сложное предложение и принципы его классификации (постановка вопроса) // Вопросы сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке, Bakı, ADU, 1983 (F.Cəlilovla birlikdə)
  6. (50) Ötən illərin mənası (H.Abbaszadənin “Çəmbərəkənd balladası” əsərinə rəy) // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, 8 oktyabr, 1983.
  7. Проблемы синтаксиса простого предложения в азербайджанском языке // jurnal «Советская тюркология», № 4, Bakı: Elm, 1983, 110 c. (müəlliflər: Mehman Musaoğlu, Tofiq Hacıyev)