Məqalə, tezis, esse, ön söz, rəy, elmi söhbətlər

  1. (51) * К членению предложения в азербайджанском языке // Доклады АН Азербайджанской ССР, Bakı, №1, 1984.
  2. (52) Об одном критерии определения границ текста в азербайджанском языке // Вопросы лингвистики и лингвометодики текста в процессе преподавания неродного языка (IV Международный симпозиум), Tbilisi, TDU, 1984.
  3. (53) Azərbaycan dilinin dialekt və şivələri // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 20 aprel, 1984 (M.Yusifovla birlikdə)
  4. (54) Tədqiqatçı mövqeyi və dil abidəsinin öyrənilməsi // Azərbaycan filologiyası məsələləri, Bakı, Elm, 1984.
  5. (55) Структура предложения и актуальные вопросы синтаксиса тюркских языков // “Советская тюркология” jurnalı, №5, 1984. (X.Q. Niqmatov, V.K. Banaru, N.M. Maxmudov, D.A.Maxmudova, A.Nurmanovla birlikdə)
  6. (56) Yaşanmamış həyatın ilğımı // “Azərbaycan” jurnalı, № 12, 1984.
  7. Dəyərli tədqiqat // “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 5 sentyabr 1984-cü il (müəlliflər: Mehman Musaoğlu, Əbdürəhman Cavadov)